Vyhlásenie o prístupnosti

Rudné bane, štátny podnik má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.rudnebane.sk.

STAV SÚLADU

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012. Prvky nesúladu a výnimky sú uvedené nižšie.

NEPRÍSTUPNÝ OBSAH

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 • Netextový obsah, ktorý je poskytnutý užívateľovi, nemá textovú alternatívu, ktorá slúži rovnakému účelu. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
 • Informácie, štruktúra a vzájomné vzťahy vyjadrované prostredníctvom prezentácie nie sú odvoditeľné z kódu, alebo nie sú k dispozícii v textovej forme.  [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
 • V rámci grafickej verzie sa farba používa ako jediný vizuálny prostriedok, ktorý poskytuje informáciu o hypertextových odkazoch. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Použitie farieb]
 • Vizuálne zobrazenie textu a textu vo forme obrázkov nemá splnený kontrastný pomer najmenej 4,5:1 [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
 • Text v dokumentoch pdf nie je plnohodnotným textom. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
 • Vizuálne zobrazenie niektorých netextových prvkov nemá splnený kontrastný pomer k susednej farbe najmenej 3:1 [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
 • Webové sídlo obsahuje aj ovládacie prvky, ktoré sa nedajú zamerať pomocou klávesnice. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]
 • Účel odkazu nie je odvoditeľný zo samotného textu odkazu. Odkazy nie sú doplnené informáciu o formáte súboru. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
 • Užívateľ nemá k dispozícii viacero spôsobov ako môže nájsť webovú stránku v rámci súboru webových stránok.[Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov]

2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:

 • Zverejnené dokumenty na stiahnutie neobsahujú informáciu o type a veľkosti súboru. [Pravidlo bodu 7.1 prílohy č. 1 k výnosu o štandardoch pre ISVS]

NEPRIMERANÉ ZAŤAŽENIE V ZMYSLE ČLÁNKU 5 SMERNICE (EÚ) 2016/2102

 • Pre dynamické multimediálne prvky vo forme video galérií nie je poskytnutá alternatíva vo forme titulky, alebo audiokomentár s prihliadnutím na  odhadované náklady a prínosy pre podnik Rudné bane, š.p. vo vzťahu k odhadovaným prínosom pre osoby so zdravotným postihnutím.

VYPRACOVANIE VYHLÁSENIA O PRÍSTUPNOSTI

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

SPÄTNÁ VÄZBA A KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou uvedenej časti webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: rudnebane@rudnebane.sk.

VYNUCOVACIE KONANIE

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk