Odkaliská v správe Rudných baní

Pozostatkom po ťažbe rúd je akumulácia veľkého množstva zostatkových materiálov s obsahom kontaminantov na haldách a odkaliskách. Odkalisko je prírodné alebo umelo vybudované zariadenie na zneškodňovanie jemnozrnného ťažobného odpadu, spravidla hlušiny zmiešanej s rôznym množstvom vody pochádzajúcej z úpravy nerastov a z čistenia alebo recyklácie vody z prevádzky.

Rudné bane štátny podnik Banská Štiavnica, ako poverená organizácia, zabezpečuje správu a monitoring viacerých odkalísk. Na odkaliskách sa v spolupráci s Vodohospodárskou výstavbou štátny podnik vykonáva pravidelný technicko-bezpečnostný dohľad.

Zoznam odkalísk v správe Rudné bane, štátny podnik:

ČÍSLO (ID) NÁZOV VODNEJ STAVBY KATEGÓRIA KONŠTRUKČNÝ TYP STAVBY
5035 Odkalisko Sedem Žien 2. kategória svahové
5038 Odkalisko Lintich 3. kategória svahové
5039 Odkalisko Špania Dolina – staré 3. kategória údolné
5040 Odkalisko Špania Dolina – nové 3. kategória údolné
5002 Odkalisko Pezinok – nové sever 3. kategória svahové
5001 Odkalisko Pezinok – staré juh 4. kategória svahové
5036 Odkalisko Dúbrava 01 3. kategória svahové
5036 Odkalisko Dúbrava 02 3. kategória svahové
5037 Odkalisko Dúbrava 03 3. kategória svahové
5055 Odkalisko Poproč bez kategórie svahové
5054 Odkalisko Smolník 3. kategória údolné
5056 Odkalisko Bodnárec 3. kategória údolné

Odkaliská postupne prechádzajú procesom rekultivácie, ktorá umožní návrat územia do uspokojivého stavu s osobitným dôrazom na kvalitu pôdy, voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny, prirodzené biotopy, sladkovodné ekosystémy, krajinu a vhodné využitie územia.