Odkaliská v správe Rudných baní

Pozostatkom po ťažbe rúd je akumulácia veľkého množstva zostatkových materiálov s obsahom kontaminantov na haldách a odkaliskách. Odkalisko je prírodné alebo umelo vybudované zariadenie na zneškodňovanie jemnozrnného ťažobného odpadu, spravidla hlušiny zmiešanej s rôznym množstvom vody pochádzajúcej z úpravy nerastov a z čistenia alebo recyklácie vody z prevádzky.

Rudné bane štátny podnik Banská Štiavnica, ako poverená organizácia, zabezpečuje správu a monitoring viacerých odkalísk. Na odkaliskách sa v spolupráci s Vodohospodárskou výstavbou štátny podnik vykonáva pravidelný technicko-bezpečnostný dohľad.

Zoznam odkalísk v správe Rudné bane, štátny podnik:

ČÍSLO (ID) NÁZOV VODNEJ STAVBY KATEGÓRIA KONŠTRUKČNÝ TYP STAVBY IDENTIFIKÁTOR EZ:
5035 Odkalisko Sedem Žien 2. kategória svahové SK/EZ/BS/79
5038 Odkalisko Lintich 3. kategória svahové SK/EZ/BS/85
5039 Odkalisko Špania Dolina – staré 4. kategória údolné SK/EZ/BB/2128
5040 Odkalisko Špania Dolina – nové 5. kategória údolné SK/EZ/BB/2135
5002 Odkalisko Pezinok – nové sever 3. kategória svahové SK/EZ/PK/656
5001 Odkalisko Pezinok – staré juh 4. kategória svahové SK/EZ/PK/656
5036 Odkalisko Dúbrava 01 3. kategória svahové SK/EZ/LM/397
5036 Odkalisko Dúbrava 02 3. kategória svahové SK/EZ/LM/397
5037 Odkalisko Dúbrava 03 3. kategória svahové SK/EZ/LM/397
5055 Odkalisko Poproč Bez kategórie svahové SK/EZ/KS/353
5054 Odkalisko Smolník 4. kategória údolné
5056 Odkalisko Bodnárec 5. kategória nešpecifikované

Odkaliská postupne prechádzajú procesom rekultivácie, ktorá umožní návrat územia do uspokojivého stavu s osobitným dôrazom na kvalitu pôdy, voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny, prirodzené biotopy, sladkovodné ekosystémy, krajinu a vhodné využitie územia.