Zabezpečenie starých banských diel

Územie Slovenska bolo v minulosti spojené s aktívnou ťažbou rúd. Následky po banskej a úpravárenskej činnosti sa postupom času prejavujú aj na povrch, niekedy neočakávane.

Rudné bane štátny podnik Banská Štiavnica, ako poverená organizácia, vykonáva práce na zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel a ich následkov v intenciách § 35 ods.1 až 5 zákona č. 44/1988 (Banský zákon). Po preskúmaní zásadných skutočností o stave a lokalite starých banských diel a predbežnom prerokovaní s oznamovateľmi a príslušným regionálnym Obvodným banským úradom, sú tieto zaradené do plánu činnosti v príslušnom roku.

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Roky 2013-2015

Rok 2012