Protikorupčný program

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti a protikorupčná linka MH SR

Podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“), práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti upravuje
zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 54/2019 Z. z.“).

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) Rozhodnutím č. 2/2023 ministra hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 24. augusta 2023, vydalo Protikorupčnú politiku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a vybraných právnických osôb v jeho pôsobnosti, zároveň v súlade s § 10 a 11 zákona č. 54/2019 Z. z. vydalo vnútorný predpis – Smernicu č. 6/2019 o podávaní, preverovaní a evidencií oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. (ďalej len „smernica“). Smernica určuje podrobnosti o podávaní oznámení, zodpovednú osobu a jej povinnosti pri evidovaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti a o zabezpečení podmienok poskytovania ochrany osobám pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach ministerstva.

V súlade s § 10 ods. 2 zákona č. 54/2019 Z. z. ministerstvo prostredníctvom zodpovednej osoby plní úlohy aj pre právnické osoby vo svojej  pôsobnosti zamestnávajúce menej ako 50 zamestnancov, ktorými sú:

–       Puncový úrad Slovenskej republiky,

–       Múzeum obchodu Bratislava,

–       Rudné bane štátny podnik,

–       MH Manažment, a. s.

–       Národný jadrový fond.

Zodpovedná osoba je riaditeľ odboru kontroly a prevencie korupcie ministerstva v priamom riadení ministra, ktorý plní úlohy zamestnávateľa pri podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s protispoločenskou činnosťou.

Oznámenie je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Kvalifikované oznámenie je oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.

Oznamovateľ je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie ministerstvu – orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa.

Chránený oznamovateľ je osoba, ktorá podľa zákona č. 54/2019 Z. z. urobila kvalifikované oznámenie, o čom jej prokurátor alebo orgán, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte, doručí písomné oznámenie o poskytnutí ochrany.

Závažnou protispoločenskou činnosťou je:

trestný čin:

 1. poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného zákona,
 2. machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona,
 3. verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona
 4. korupcie podľa:
 • prijímania úplatku podľa § 328 – 331 Trestného zákona,
 • podplácania podľa § 332 – 335 Trestného zákona,
 • nepriamej korupcie podľa § 336 Trestného zákona,
 1.   za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,

a správny delikt:

 1.   za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
 2.   za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.

Oznámenie týkajúce sa protispoločenskej činnosti je možné podať v zmysle článku 4 smernice písomne a osobne zodpovednej osobe alebo elektronickou poštou na protikorupčnú linku:

oznamenie@mhsr.sk.

Aby bolo možné Vaše oznámenie hodnoverne preveriť, musí obsahovať aktuálne, konkrétne a overiteľné informácie, ktoré nasvedčujú spáchaniu niektorého z vyššie uvedených trestných činov a správnych deliktov.

Na protikorupčnú linku nie je možné podávať:

 • podania/sťažnosti podľa osobitných predpisov, napr. zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
 • podania v zmysle iných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. podania v rámci správneho konania, žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a pod.),
 • trestné oznámenia, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní, t.j. polície a prokuratúry.

Ministerstvo sa nebude zaoberať neúplnými, nejasnými, príp. nezrozumiteľnými podaniami alebo podaniami/sťažnosťami, ktoré sú namierené proti iným orgánom štátnej správy.

Zároveň si Vám dovoľujeme uviesť, že lživé obvinenie z trestného činu v úmysle privodiť inému trestné stíhane sa klasifikuje ako trestný čin krivého obvinenia podľa § 345 Trestného zákona.