Rudné bane, štátny podnik Banská Bystrica

1. Zriadenie podniku

1) Národný podnik Rudné bane na farebné kovy so sídlom v Banskej Bystrica: od 01.01.1946 Ministerstvo priemyslu ČSR

2) Rudné bane, n. p. Banská Bystrica: od 01.01.1948 Ministerstvo priemyslu ČSR

2.1 Banské ťažobné závody: Banská Štiavnica, Banská Hodruša, Kremnica, Čučma, Poproč, Dúbrava, Pezinok, Hnúšťa, Prešov

2.2 Hutnícke závody: huta Banská Štiavnica, huta Vajsková, elektrolýzy Banská Bystrica, Medený Hámor

3) Štátny podnik Banská Bystrica – 01.07.1989 FMHSE ČSFR

3.1 Závody: Banská Štiavnica, Hodruša – Hámre, Kremnica, Špania Dolina, Dúbrava, Hnúšťa, Solivary Prešov, Pezinok

Zriaďovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, riadi sa právnou úpravou podľa zákona č. 111/1991 Zb. o štátnom podniku.

2. Činnosť

Činnosť štátneho podniku je riadená podľa plánov činnosti na jednotlivé roky a je zameraná na:

1) Realizáciu „Útlmového programu rudného baníctva od 01.07.1990 pre oblasť dotovanej ťažby a úpravy rúd železných a neželezných kovov a jeho dopad na bansko-stavebnú a geologicko-prieskumnú činnosť, ktoré vykonávajú štátne podniky v Slovenskej republike.

1.1 Technické práce: likvidácia následkov po banskej a hutníckej činnosti, zabezpečenie hl. banských diel, banských diel, likvidácia povrchových objektov, rekultivácia háld, výsypiek lomov odkalísk, terénne úpravy lesnej a pôdohospodárskej pôdy.

1.2 Sociálna oblasť: realizácia povinnosti

 

Rudné bane Banská Bystrica uhrádzajú poškodeným baníkom v rámci útlmového     programu rudného baníctva dávky za dosiahnutie najvyššej prípustnej expozície (tzv. NPE) a dávky vyplývajúce zo zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania (tzv. renty).

Na základe § 272 ods. 1 zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení, prebrala sociálna poisťovňa od 1. januára 2004 od zamestnávateľov výplatu plnení vyplývajúcich zo zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze alebo choroby z povolania, ktoré vznikli pred 26. novembrom 1993. To znamená, že Sociálna poisťovňa  plní všetky nároky vyplývajúce zo zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze alebo choroby z povolania, ktoré boli uplatnené po 1. januári 2004 bez časového obmedzenia.

Rudné bane, š.p. vyplácajú osobitný príspevok baníkom podľa zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov bývalým zamestnancom štátnych podnikov, ktoré boli zaradené do útlmového programu v odvetví rudného baníctva. Na základe zákona č. 200/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 46/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 244/2009 Z.z. o určení subjektu, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok baníkom, prevzali Rudné bane š.p. od 01.06.2009 povinnosť vyplácať osobitný príspevok baníkom za všetky organizácie v rámci celého Slovenska.

Finančné prostriedky na sociálne úhrady t.j. na vyplácanie osobitného príspevku baníkom sú podniku poskytované na základe zákona č.408/2015 Z.z. ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom a vykonávacej vyhlášky MH SR č. 244/2009 Z.z. o určení subjektu, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok baníkom, ktorým sú Rudné bane štátny podnik Banská Bystrica.

3. Ostatná činnosť

1) Staré banské diela: zabezpečenie, likvidácia starých banských diel

2) Environmentálne záťaže a ťažobné odpady – odstraňovanie resp. zmierňovanie následkov environmentálnych záťaží v súvislosti s ochranou životného prostredia