Aktuálne predaje

Ponuka predaja NehnuteĽností

Rudné bane, š.p. organizujú verejnú obchodnú súťaž o najvyššiu cenovú ponuku v internetovej elektronickej aukcii na predaj neupotrebiteľného majetku vo vlastníctve štátu.

Prihlasovanie do súťaže bude prebiehať od 9.11.2022 - 16.00 hod. do 15.11.2022 - 12.00 hod.
prostredníctvom tohto odkazu:

Predmetom odpredaja sú:

1. Nehnuteľnosti zapísané v evidencii nehnuteľností na liste vlastníctva č. 3323, okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, katastrálne územie Banská Štiavnica, a to:

• Pozemok registra C parc. č. 6206/5 o výmere 436 ㎡, druh pozemku ovocný sad.
• Pozemok registra C parc. č. 6206/6 o výmere 248 ㎡, druh pozemku ovocný sad.
• Pozemok registra C parc. č. 6206/8 o výmere 2 ㎡, druh pozemku ovocný sad.
• Pozemok registra C parc. č. 6208/2 o výmere 3454 ㎡, druh pozemku ostatná plocha.
• Pozemok registra C parc. č. 6208/5 o výmere 728 ㎡, druh pozemku ostatná plocha.
• Pozemok registra C parc. č. 6208/6 o výmere 410 ㎡, druh pozemku ostatná plocha.
• Pozemok registra C parc. č. 6209/3 o výmere 2348 ㎡, druh pozemku ostatná plocha.
• Pozemok registra C parc. č. 6274/1 o výmere 779 ㎡, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.
• Pozemok registra C parc. č. 6274/4 o výmere 98 ㎡, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.
• Pozemok registra C parc. č. 7574/10 o výmere 2085 ㎡, druh pozemku trvalý trávny porast.

Spolu predstavuje minimálna výška podania sumu vo výške 181 000 € bez DPH, vzhľadom k tomu, že sa majetok predáva v celku, a nie je možné navrhnúť kúpu časti ponúkaných nehnuteľností.


2. Nehnuteľnosť zapísaná v evidencii nehnuteľností na liste vlastníctva č. 64, okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, katastrálne územie Banská Štiavnica, a to:

• Pozemok registra C parc. č. 7541 o výmere 1249 ㎡, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.

Minimálna výška podania je 10 104,41 € bez DPH.


3. Nehnuteľnosti zapísané v evidencii nehnuteľností na liste vlastníctva č. 64, okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, katastrálne územie Banská Štiavnica, a to:

• Pozemok registra C parc. č. 1776/3 o výmere 776 ㎡, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.
• Stavba so súp. č. 1350 postavená na parc. registra C č. 1776/3 v katastrálnom území Banská Štiavnica.

Spolu predstavuje minimálna výška podania sumu vo výške 61 900 € bez DPH, vzhľadom k tomu, že sa majetok predáva v celku, a nie je možné navrhnúť kúpu časti ponúkaných nehnuteľností.


Plné znenie podmienok súťaže nájdete tu.

Ponuka predaja drahých kovov vo forme laboratórnych pomôcok

Drahé kovy vo forme laboratórnych pomôcok:

P.č. Názov Množstvo Rýdzosť drahého kovu Hmotnosti v g Cena v € s DPH
1. Kelímky, víčka 6 Platina 999/1000 99,90 2669,65
2. Sitká väčšie 4 Platina 950/1000 73,55 1835,99
3. Sitká menšie 4 Platina 950/1000 43,75 1110,68
4. Sitko platinové 1 Platina 950/1000 16,85 458,99
5. Drôtik platinový 1 Platina 950/1000 15,92 404,16
6. Strieborný drôt 2 Striebro 999/1000 612,6 380,61
7. Zliatok z DK 1 Paládium, Zlato, Platina 13,2 577,71

Cena drahých kovov je určená Dodatkom č. 2 k Znaleckému posudku č. 05/2021 znalca Mgr. Ing. Vladimíra Balaščáka z 29.4.2021 vo výške 7437,79 € bez DPH. Drahé kovy sa predávajú v celku a nie je možné navrhnúť ich kúpu po častiach.

Plné znenie podmienok súťaže nájdete tu.

V prípade záujmu nás kontaktujte na rudebane@rudnebane.sk