Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ :
Rudné bane, štátny podnik,
so sídlom Kammerhofská 25,
969 50 Banská Štiavnica,
IČO: 00007838.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:

JUDr. Jana Kollárová – zodpovedná osoba,
email: kollarova@rudnebane.sk
kancelária: Rudné bane, štátny podnik,
Námestie sv. Trojice 1,
969 01 Banská Štiavnica.

Účel spracúvania osobných údajov najmä:
• v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov– „plnenie zmluvy“,
• v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov – „konkrétny účel“.

Kontaktné údaje na
ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk,


Dotknutá osoba má právo podať podnet na šetrenie v zmysle ustanovenia §100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, pokiaľ má podozrenie, že s jej osobnými údajmi je nakladané nezákonným spôsobom, alebo ak spracovaním jej osobných údajov, alebo porušením bezpečnosti spracovania došlo k porušeniu jej práv.

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o: účele spracúvania osobných údajov, kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikácii príjemcu, alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli, alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine, alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov, týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie, alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, práve podať návrh na začatie konania, zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.