Predaj majetku

Rudné Bane je štátny podnik zriadený na základe zákona č. 111/1990Zb.  – zákon o štátnom podniku.

Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov upravuje  správu majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len „majetok štátu“) vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére, ktorú vykonáva správca majetku štátu (ďalej len „správca“).

  1. Rudné bane, štátny podnik sú povinné postupovať pri predaji prebytočného majetku v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to najmä:
  • Zákon č.: 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov,
  • Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
  1. Postup pri nakladaní s majetkom štátu upravuje Metodický pokyn Ministerstva hospodárstva SR č. 5/2003, ktorým sa stanovuje postup štátnych podnikov pri predkladaní žiadosti o prevod majetku štátu iným spôsobom podľa § 45a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, ďalej len metodický pokyn.
  2. Rudné bane, štátny podnik predáva majetok, ktorý sa stal pre jeho podnikateľskú činnosť trvale nepotrebný (prebytočný). Kritéria prebytočnosti stanovuje príslušná organizačná zložka podniku, ktorá odstupuje zoznam trvale prebytočného majetku k podpisu riaditeľa.
  3. Priority odpredaja na kalendárny rok si stanovuje organizačná zložka podľa stavu prebytočného majetku a potenciálneho záujmu o jeho kúpu.
  4. Organizačná zložka podniku zadá vyhotovenie znaleckých posudkov, ktoré sú vyhotovované v súlade so zákonom č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Cena stanovená znaleckým posudkom je cenou základnou , ktorá je upravená na konečnú cenu pri priamych predajoch a minimálnou východiskovou cenou pri obchodných verejných súťažiach.
  5. Predaj prebytočného majetku sa realizuje dvoma spôsobmi – priamym predajom alebo obchodnou verejnou súťažou.
  6. Po splnení všetkých podmienok metodického pokynu je Žiadosť o prevod majetku štátu spolu s prílohami odstúpená na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, kde je posudzovaná a pripravovaná na rokovanie rezortnej majetkovej komisie. Po jej schválení na rokovaní, komisia odporučí/neodporučí ministrovi/ministerke ministerstva udeliť súhlas. Po obdŕžaní súhlasu, štátny podnik vyhotoví kúpnu zmluvu, odstúpi ju na podpis a úhradu kúpnej ceny kupujúcemu. Následne je kúpna zmluva zverejnená v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky, a odstúpená k vkladovému konaniu na príslušný Okresný úrad, správu katastra.

Záujemca o kúpu majetku štátu v správe Rudné bane, š. p. môže svoju žiadosť adresovať na Rudné bane štátny podnik, so sídlom Námestie sv. Trojice 1, Banská Štiavnica. Pre urýchlenie evidencie a následného spracovania žiadosti by bolo vhodné, aby záujemca v žiadosti nehnuteľnosť, o ktorú má záujem,  presne špecifikoval : katastrálnym územím, číslom parcely alebo súpisným číslom, číslom listu vlastníctva, prípadne priloží k žiadosti  príslušný list vlastníctva, mapku, ktorú si jednoducho vytvorí na dostupných internetových portáloch alebo geometrický plán, kontakt na seba a dôvod, prečo má o kúpu záujem.

Štátny podnik posúdi žiadosť a preverí zaradenie predmetnej nehnuteľnosti do zoznamu trvale prebytočného majetku podniku.

V prípade, že je majetok trvale prebytočný štátny podnik zaradí majetok do plánu predaja na konkrétny kalendárny rok .

Záujemcovi o kúpu nehnuteľnosti organizačná zložka podniku podá k jeho žiadosti písomné stanovisko.

Na záver je potrebné uviesť,  že napriek zložitosti procesu predajov  sa Rudné bane, štátny podnik  snaží pristupovať k zverenému majetku štátu  komplexne a so starostlivosťou riadneho hospodára, tak ako mu to ukladá zákon.