Rudné bane, štátny podnik Banská Štiavnica

1. Zriadenie podniku

  1. 1. Národný podnik Rudné bane na farebné kovy so sídlom v Banskej Bystrica: od 01.01.1946 Ministerstvo priemyslu ČSR
  2. 2. Rudné bane, n. p. Banská Bystrica: od 01.01.1948 Ministerstvo priemyslu ČSR
   1. 2.1 Banské ťažobné závody: Banská Štiavnica, Banská Hodruša, Kremnica, Čučma, Poproč, Dúbrava, Pezinok, Hnúšťa, Prešov
   2. 2.2 Hutnícke závody: huta Banská Štiavnica, huta Vajsková, elektrolýzy Banská Bystrica, Medený Hámor
 1. 3. Štátny podnik Banská Bystrica – 01.07.1989 FMHSE ČSFR
  1. 3.1 Závody: Banská Štiavnica, Hodruša – Hámre, Kremnica, Špania Dolina, Dúbrava, Hnúšťa, Solivary Prešov, Pezinok
  2. 3.2 Závody Hnúšťa, Dúbrava a Kremnica boli privatizované jednotky na základe privatizačných rozhodnutí v zmysle zákona č. 92/1991 Z.z. ich vlastníctvo prešlo do rúk súkromných spoločností.
 2. Dňom 1.7.1990 na základe rozhodnutia č. 76/1990 ministra hutníctva, strojárstva a elektrotechniky bol zriadený š. p. Solivary Prešov. Dňom 1.7.1990 boli Solivary odčlenené od š.p. Rudné bane

Zriaďovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, riadi sa právnou úpravou podľa zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.

2. Činnosť

Činnosť štátneho podniku je riadená podľa plánov činnosti na jednotlivé roky a je zameraná na:

 1. Realizáciu „Útlmového programu rudného baníctva od 01.07.1990 pre oblasť dotovanej ťažby a úpravy rúd železných a neželezných kovov a jeho dopad na bansko-stavebnú a geologicko-prieskumnú činnosť, ktoré vykonávajú štátne podniky v Slovenskej republike.
  1. Technické práce: likvidácia následkov po banskej a hutníckej činnosti na lokalitách kde Rudne bane v minulosti vykonávali dobývanie nerastov, zabezpečenie hl. banských diel, banských diel, likvidácia povrchových objektov, rekultivácia háld a odkalísk, terénne úpravy na zaklade rozhodnutí orgánov štátnej správy.
  2. Sociálna oblasť: Deputatné príspevky, výplata osobitného príspevku baníkom (OPB).

Rudné bane Banská Štiavnica uhrádzajú poškodeným baníkom v rámci útlmového programu rudného baníctva dávky za dosiahnutie najvyššej prípustnej expozície (tzv. NPE) a dávky vyplývajúce zo zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania (tzv. renty).

Na základe § 272 ods. 1 zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení, prebrala sociálna poisťovňa od 1. januára 2004 od zamestnávateľov výplatu plnení vyplývajúcich zo zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze alebo choroby z povolania, ktoré vznikli pred 26. novembrom 1993. To znamená, že Sociálna poisťovňa  plní všetky nároky vyplývajúce zo zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze alebo choroby z povolania, ktoré boli uplatnené po 1. januári 2004 bez časového obmedzenia.

Rudné bane, š.p. vyplácajú osobitný príspevok baníkom podľa zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov bývalým zamestnancom štátnych podnikov, ktoré boli zaradené do útlmového programu v odvetví rudného baníctva. Na základe zákona č. 200/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 46/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 244/2009 Z.z. o určení subjektu, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok baníkom, prevzali Rudné bane š.p. od 01.06.2009 povinnosť vyplácať osobitný príspevok baníkom za všetky organizácie v rámci celého Slovenska.

Finančné prostriedky na sociálne úhrady t.j. na vyplácanie osobitného príspevku baníkom sú podniku poskytované na základe zákona č.408/2015 Z.z. ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom a vykonávacej vyhlášky MH SR č. 244/2009 Z.z. o určení subjektu, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok baníkom, ktorým sú Rudné bane štátny podnik Banská Štiavnica.

3. Ostatná činnosť

 1. 1. Staré banské diela: zabezpečenie, likvidácia starých banských diel