Rudné bane, štátny podnik Banská Bystrica

1. Úvod

1.1 Zriadenie podniku

 

Rudné bane, štátny podnik, Banská Bystrica (ďalej len „RB, š.p.“)  boli zriadené
1. júla 1989 zakladacou listinou Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky č. 25/1989z 26. júna 1989 podľa § 18 zákona č. 88/1988 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. V súčasnosti sú práva a povinnosti štátneho podniku upravené zákonom č. 111/1991 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

1.2 Charakteristika činnosti štátneho podniku Rudné bane, Banská Bystrica

 

Útlmový program v odvetví rudného baníctva bol schválený uznesením vlády ČSFR
č. 440/1990 a uzneseniami vlády SR č. 246/1991, č. 252/1993 a č. 621/2000. Úlohou zabezpečiť útlmový program v odvetví rudného baníctva boli poverené vtedajšie štátne podniky Rudné bane, š.p., Banská Bystrica, Železnorudné bane, š.p., Spišská Nová Ves, Uranpres, š.p., Spišská Nová Ves a Banské stavby, š.p., Prievidza. V procese rôznych organizačných zmien súvisiacich s privatizáciou, bola realizácia útlmového programu z týchto podnikov k 1. januáru 1997 delimitovaná do štátneho podniku Rudné bane, Banská Bystrica. RB, š.p. sú podnikom, ktorý po ukončení ťažby a úprave rúd drahých kovov, ale aj neželezných a železných rúd, bol určený na zabezpečovanie útlmu v odvetví rudného baníctva na Slovensku po banskej činnosti tam, kde banícky podnikal štát. Z citovaných uznesení vlády SR vyplynula pre RB, š.p. povinnosť vypracovať plány zabezpečenia a likvidácie pre jednotlivé lokality (bývalé banské závody) a vykonávať ich realizáciu.

 

1.3  Organizačná štruktúra štátneho podniku Rudné bane, Banská Bystrica

 

Organizačná štruktúra a je členená na odbory: odbor ekonomický, odbor útlmu a verejného obstarávania
a  odbor personálno-organizačný. Odbor útlmu a verejného obstarávania riadi stredisko Spišská Nová Ves, ktorý riadi úsek Slovinky. Práce na útlme, ktoré boli na jednotlivých lokalitách zrealizované, vyvolali potrebu prehodnotiť stav zamestnancov v nadväznosti na plán útlmu. Zmena sa dotkla zamestnancov úseku Dúbrava a Vajskovej a nová organizačná štruktúra má len jeden úsek, a to v Slovinkách, ktorý je riadený strediskom RB, š.p. v Spišskej Novej Vsi.

Stav zamestnancov v počte 30 zodpovedá aktuálnemu plneniu plánu útlmu a agendy RB, š.p. Do budúcna budú RB, š.p. riešiť svoje pracovné miesta v rámci návrhu koncepcie rozvoja podniku na príslušný rok podľa zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.

Vo funkcii riaditeľa š.p. je od roku 2012 JUDr. Peter Vágner, jeho zástupcom je Ing. František Sekerka.

Pohľad na sídlo podniku v roku 2012 (zdroj Google Earth)

Pohľad na sídlo podniku v súčasnosti (autor Ing. Šluch)

 

2. Činnosť Rudných baní, štátny podnik Banská Bystrica

2.1. Technické práce

      RB, š.p. realizujú technické práce na jednotlivých lokalitách v súlade s plánmi likvidácie a zabezpečenia, tieto sú ročne s predstihom plánované a postupne aktualizované, nakoľko v priebehu času sa tieto práce obmieňajú a vyplývajú z požiadaviek orgánov samosprávy, všeobecnej správy , ako  aj Obvodných banských úradov. Činnosť RB, š.p. je zabezpečovaná z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na príslušný rok.

Časť prác vykonávame vo vlastnej réžii (vlastné technické práce) a časť prác je vykonávaná dodávateľsky formou objednávok, resp. obstarávaní (dodávateľské technické práce). Zo skúseností z predchádzajúcich rokov vieme, že maximálny možný výkon zamestnancov ktorých máme v stave je na úrovni cca 200.000,- Eur ročne na technických prácach. Získať nových pracovníkov na túto činnosť je zložité z niekoľkých faktorov a to, že mladí potencionálni zamestnanci už nechcú vykonávať práce súvisiace s baníctvom a perspektíva fungovania podniku je obmedzená ako aj finančné ohodnotenie namáhavej práce v podzemí je z ich pohľadu nedostatočné.

Časť finančných prostriedkov určených na technické práce ide na prevádzkové zabezpečenie útlmového programu. Sú to náklady na energie, poplatky za spoje, náklady na údržbu, príspevok na stravovanie, poštovné, cestovné, režijný materiál, mzdové náklady a odvody do fondov, poisťovní, odpisy ZP, dane z nehnuteľností spadajúcich do útlmu, a ostatné náklady – bankové poplatky, nájomné, príspevky na HBZS, ZHŤPG SR.

Technické práce sa väčšinou vykonali odstránením účelových objektov na povrchu bývalých závodov, vrátane rekultivácie pozemkov a odstraňovaním následkov na životnom prostredí po dlhoročnej intenzívnej banskej a úpravárenskej činnosti, podľa požiadaviek orgánov životného prostredia a vlastníkov pozemkov.

Špania Dolina – pohľad na úpravňu a prevádzkové budovy (autor Ing. Šluch)

Špania Dolina – súčasnosť (autor Ing. Šluch)

Vajsková huta – pohľad na prevádzkové budovy (autor Ing. Lunev)

Vajsková huta – súčasnosť (autor Ing. Šluch)

Slovinky –  potok pod haldou (autor Ing. Pramuka)

Slovinky – regulácia potoka pod haldou (autor Ing. Pramuka)

Rudňany – pôvodný pohľad na portál štôlne Krížová (autor Ing. Pramuka)

Rudňany – opravený portál štôlne Krížová (autor Ing. Pramuka)

 

Popri iných úlohách vyplývajúcich z plánov zabezpečenia a likvidácie v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa prác geologickej úlohy „Nová štôlňa – sanácia banského diela“ a „Voznická dedičná štôlňa – sanácia banského diela“.

Sanáciou geologického prostredia rozumieme súbor prác na zlepšenie stavu životného prostredia. Je to eliminácia zdroja znečistenia (jeho odstránenie alebo izolovanie), odstránenie alebo dekontaminácia znečistenej pôdy a horniny, ako aj ďalšie práce vedúce k zníženiu kontaminácie zemín, riečnych sedimentov, kalov, podzemnej, povrchovej a priesakovej vody pod úroveň stanovených kritérií.

Nová štôlňa

Po likvidácii  Železorudných baní nastali s týmto banským dielom problémy, a to nekontrolovateľným výtokom, prievalom banskej vody z tohto banského diela a ohrozenie obyvateľov a majetku časti mesta Spišská Nová Ves „Pod Tepličkou“. Na základe ohrozenia zdravia obyvateľov a majetku občanov, zvolal bývalý primátor Spišskej Novej Vsi PhDr. Ján Volný, PhD. dňa 5.2.2009 zasadanie so zainteresovanými a kompetentnými stranami k riešeniu náhlych výtokov banských vôd z banského diela Nová štôlňa, nachádzajúcom sa v dobývacom priestore Spišská Nová Ves I, nad miestnou časťou Pod Tepličkou v Spišskej Novej Vsi.

Výsledkom tohto jednania sú opatrenia, z ktorých jedným je i spracovanie projektu geologickej úlohy a následne v súčasnosti prebiehajúce výberové konanie na dodávateľa prác na danom banskom diele.

Voznická dedičná štôlňa

         Razenie Voznickej dedičnej štôlne (ďalej „VDŠ“) bolo začaté v 18. a dokončené v 19. storočí, v roku 1878. Od tohto roku sa žiadne opravy a rozsiahlejšia údržba nerealizovali.  Ústie VDŠ sa nachádza pri obci Voznica vo vzdialenosti cca 120 m od rieky Hron a cca 5 m nad jej úrovňou. Celková dĺžka štôlne je viac ako 16,3 km.

Kritickým úsekom, z pohľadu zhromažďovania kalu/okrov je úsek od Majer šachty po ústie štôlne, čo takmer 5,5 km. Približne 3,5 km, (od Mayer šachty po Hámorskú šachtu) bolo v nedávnej minulosti kontrolovaných mokrou cestou. Zostávajúcich, viac 1 991 m nebolo v priebehu viac ako 20 rokov, kontrolovaných vôbec. Súčasný stav banského diela v úseku šachta Mayer II – ústie VDŠ predstavuje nebezpečenstvo pre fáranie pracovnej skupiny. Vysoký stav hladiny vody v dopravnej časti štôlne (miestami hladina dosahuje do výšky 0,3 – 0,5 m pod úroveň stropu) vytvára nebezpečenstvo uviaznutia pracovnej skupiny v banskom diele. Navyše oceľové nosníky inštalované kolmo na os štôlne sú v mnohých prípadoch na úrovni, resp. nad úrovňou hladiny a vytvárajú prekážky znemožňujúce plavbu pracovných skupín v člnoch. Vzhľadom na to, že dopravná časť štôlne je v celom úseku zaplavená vodou a sčasti zanesená sedimentom, nie je možné prefárať banské dielo chôdzou.                     Z tohto dôvodu RB BB cez verejné obstarávanie zabezpečilo spracovanie projektu geologickej úlohy a v súčasnosti prebieha výberové konanie na dodávateľa prác.

Ďalšou významnou kapitolou sú úložiská ťažobných odpadov. Podľa ustanovení zákona č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a doplnením niektorých zákonov, Rudné bane, š.p. Banská Bystrica  majú povinnosť prijať opatrenia potrebné na predchádzanie nepriaznivým účinkom nakladania s ťažobným odpadom, alebo v najväčšej možnej miere ich obmedziť aj v spojitosti týchto účinkov na životné prostredie a zdravie ľudí. V súčasnosti je v správe RB BB evidovaných 11 odkalísk, množstvo háld a odvalov, ktoré sú zaradené ako úložiska ťažobného odpadu, ktoré predstavujú o.i. aj environmentálnu záťaž.

Na odstránenie environmentálnych záťaží prebehli na niektorých odkaliskách rekultivácie. Na všetkých odkaliskách prebieha tzv. Technicko-bezpečnostný dohľad (ďalej „TBD“), ktorý pre RB BB dodávateľsky vykonáva Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava. Z TBD vyplývajú pre RB BB povinnosti, ktoré vo vlastnej réžii zabezpečujú pracovníci Rudných baní, ide najmä o čistenie odvodňovacích priekop, kosenie, monitoring vytekajúcich vôd, atď.

V nie dávnej minulosti prebehla aj rekultivácia skládky nebezpečného odpadu v hutníckom závode vo Vajskovej. V súčasnosti prebieha čistenie kontaminovaných vôd, ktoré pre RB BB zabezpečuje dodávateľsky Envigeo, a.s. Banská Bystrica a pracovníci Rudných baní zabezpečujú bežnú údržbu rekultivovanej skládky.

 

Skládka nebezpečného odpadu Vajsková – pred rekultiváciou (autor Ing.Lunev)

Skládka nebezpečného odpadu Vajsková – po rekultiváciou (autor Ing.Šluch)

Rudné bane, š.p. Banská Bystrica vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Plány prác“. Predmetom  bolo vypracovanie dokumentov „Plán práce“ podľa § 8 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to na environmentálne záťaže, vzniknuté následkom banskej činnosti:

BS (007) / Banská Štiavnica – odkalisko Lintich (SK/EZ/BS/85)

PK (017) / Pezinok – Rudné bane – odkaliská (SK/EZ/PK/656)

V súčasnosti prebieha vyhodnocovanie ponúk na dodávateľa projektovej dokumentácie a dodávateľa prác na predmetných lokalitách.

 

2.2. Staré banské diela

Staré banské diela (ďalej len „SBD“) pochádzajú z  aktívnej banskej činnosti na území Slovenska. Podľa zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) zabezpečuje zisťovanie SBD a vedie ich register. Podľa banského zákona sa starým banským dielom rozumie banské dielo v podzemí, ktoré je opustené a ktorého pôvodný prevádzkovateľ, ani jeho právny nástupca, neexistuje alebo nie je známy. Podľa zákona
č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zabezpečovať alebo likvidovať SBD a ich následky, ktoré ohrozujú verejný záujem zabezpečí v nevyhnutne potrebnom rozsahu MH SR, vrátane povinnosti vyporiadať aj prípadné škody na hmotnom majetku spôsobené pri zabezpečovaní alebo likvidácii SBD (ustanovenie § 35 ods. 4 banského zákona). MH SR od účinnosti predmetného zákona t.j. od 1. októbra 2007 vykonáva toto ustanovenie zákona prostredníctvom Rudných baní, š.p. Banská Bystrica.

Financovanie prác súvisiacich so SBD v dobývacích priestoroch určených RB, š.p., ktoré spadajú pod lokality zaradené do útlmového programu rudného baníctva, bolo do 31. 12. 2011 vykonávané z dotácií určených na financovanie technických prác v rámci útlmového programu. Od 01. 01. 2012 je pre SBD vytvorený samostatný program 07K 01 17 – Staré banské diela na financovanie prác, na zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel a ich následkov v rudnom baníctve.

Rudné bane, štátny podnik, Banská Bystrica, ako poverená organizácia,  vykonáva  práce na zabezpečení      alebo  likvidácii starých banských diel po preskúmaní zásadných skutočností o stave a lokalite starých banských diel a predbežnom prerokovaní s oznamovateľmi a príslušným regionálnym Obvodným banským úradom, sú tieto zaradené do plánu činnosti  v príslušnom roku  v časti II. Staré banské diela. Po vykonaní fyzickej obhliadky predmetných lokalít za účasti zástupcov príslušného Obvodného banského úradu a vydaní „Záväzného príkazu OBÚ“, sú spracované „Plány zabezpečenia“. Na základe schválených „Plánov zabezpečenia“ je možné realizovať zabezpečovanie konkrétnych starých banských diel.

Plánovať výkony na zabezpečenie starých banských diel rok dopredu nie je možné, nakoľko tieto práce sa vykonávajú na základe záväzných príkazov vystavených obvodnými banskými úradmi a náklady na jednotlivé stavby sa následne určujú na základe vypracovaného rozpočtu na jednotlivé stavby.

Podľa doterajších praktických skúseností so zabezpečovaním SBD je predpoklad, že v priemere ročne bude potrebné zabezpečovať desať až dvanásť SBD, v lokalitách SR, ktoré sú najviac poznačené banskou činnosťou (Banskoštiavnicko Hodrušský revír, Kremnica, Liptov, Pezinok, Spiš, Šariš, Horehronie,…). Náklady a pracnosť na sanáciu a zabezpečovanie sa budú postupne zvyšovať vzhľadom na to, že sa predlžuje doba existencie nezabezpečených banských diel.

 

Zoznam starých banských diel (SBD) od roku 2012

Rok 2012

Lokalita Banská Štiavnica   

– Kornberg štôlňa   

 

Kornberg štôlňa – pred začatím prác (autor Ing. Šluch)

 

Kornberg štôlňa – po ukončení prác (autor Ing. Šluch)

 

Lokalita Rudňany

– Štôlňa Všechsvätých Poráč

Lokalita Rožňava

– Zabezpečenie prepadliska Dionýz v k.ú. obce Drnava

 

Rok 2013

Lokalita Banská Štiavnica

– Felix štôlňa vyzmáhanie

– Dedičná štôlňa Kornberg

– Štôlňa Felix – halda Kristína

Lokalita Malachov – Špania Dolina

– Zabezpečenie šachty Ľudovika

Lokalita Rudňany

– Zmáhanie štôlne Všechsvätých

Štôlňa Všechsvätých – na začiatku prác (autor p. Gaduš)

Štôlňa Všechsvätých – po ukončení prác (autor Ing. Pramuka)

Lokalita Slovinky

Gelnica

Lokalita Vajsková

– Ľubietová Podlipa haldy

 

Rok 2014

Lokalita Banská Štiavnica

– Šachty Tobias a Altzechen, Nová Baňa – dodávateľsky analýzy vôd

– Odvodnenie bezmennej štôlne pod haldou Šmintorín

Lokalita Hodruša Hámre

– Zabezpečenie prepadliska a št. Anton

Lokalita Malachov – Špania Dolina

– Zabezpečenie banských povrchových objektov na Ľudovika šachte

Lokalita Rudňany

– Zabezpečenie štôlne Ištván – Poráč

Štôlňa Ištván – pred začatím prác (autor Ing. Pramuka)

Štôlňa Ištván – po ukončení prác (autor Ing. Pramuka)

– Zabezpečenie strednej Jozef štôlne – Poráč

– Zabezpečenie strednej Jozef štôlne – Poráč

Lokalita Slovinky

Zabezpečenie SBD Slovinky – Geburda a Barbora

– Zabezpečenie štôlne Viliam – Hnilčík Roztoky

 

Rok 2015

Lokalita Banská Štiavnica

– Šachty Tobias a Altzechen, Nová Baňa – prípravné práce (projektová dokumentácia, rozbory vôd, vytyčovacie práce, …)

Lokalita Rudňany

– Zabezpečenie štôlne Pavol – Poráč

Lokalita Slovinky

Zabezpečenie SBD Slovinky – Legy

– Zabezpečenie štôlne Ernest – Hnilčík Roztoky

Zabezpečenie štôlne Franc Jozef – Hnilčík Roztoky

– Zabezpečenie štôlne Strieborná Kvetnica – Poprad

 

Zabezpečenie štôlne Kvetnica – pred začatím prác (autor Ing. Pramuka)

 

Zabezpečenie štôlne Kvetnica – po ukončení prác (autor Ing. Pramuka)

Lokalita Smolník

Zabezpečenie štôlne Karitas – Smolnická Huta

 

Rok 2016

Lokalita Banská Štiavnica

– Šachty Tobias a Altzechen, Nová Baňa – realizačné práce podľa projektu

– Zabezpečenie prepadliska na parcele č. 412 – Banská Belá

– Zabezpečenie štôlne Juraj – Svätý Anton

Zabezpečenie štôlne Juraj vo Svätom Antone – pred začatím prác (autor p. Gaduš)

Zabezpečenie štôlne Juraj vo Svätom Antone – po ukončení prác (autor p. Gaduš)

– Zabezpečenie štôlne Cherubín

– Zabezpečenie štôlne Roxner

Lokalita Hodruša Hámre

– Zabezpečenie štôlne Finsternroter

 

 

Lokalita Rudňany

– Zabezpečenie štôlne Pavol – Poráč

Lokalita Slovinky

Zabezpečenie SBD Slovinky – Legy

Lokalita Rožňava

Zabezpečenie SBD – Rákošská baňa

– Štôlňa Nandráž

– Nad strelnicou Rákoš

 

Rok 2017

Lokalita Banská Štiavnica

– Šachty Tobias a Altzechen, Nová Baňa – spracovanie prevádzkového poriadku, rozbory vôd

– Zabezpečenie štôlne Cherubín (dokončenie akcie z predchádzajúceho roka)

Štôlňa Cherubín – pred začatím prác (autor Ing. Šluch)

Štôlňa Cherubín – po ukončení prác (autor Ing. Šluch)

 

– Zabezpečenie štôlne Roxner (dokončenie akcie z predchádzajúceho roka)

Lokalita Kremnica

– Zabezpečenie prepadliska pri Jame Michal

Lokalita Rudňany

– Zabezpečenie štôlne Jama Concordia

Lokalita Slovinky

Zabezpečenie SBD Slovinky – Legy

– Zabezpečenie SBD Žakarovce – Štôlňa Kalman

– Štôlňa Zuzana

– Štôlňa Vilém III

– Zabezpečenie štôlne Štefánia – Gelnica

– Zabezpečenie Vyšnej Grundblat štôlne

 

Rok 2018

Lokalita Banská Štiavnica

– Šachty Tobias a Altzechen, Nová Baňa – rozbory vôd

– Zabezpečenie prepadliska na Jame Štefan

– Zabezpečenie Belianskej dedičnej štôlne NKP – 2612

 

 

Lokalita Hodruša Hámre

– Zabezpečenie štôlne Anton

– Zabezpečenie štôlne Anna

 

Lokalita Kremnica

– Zabezpečenie prepadliska pri Jame Michal

– Zabezpečenie štôlne Václav sever NKP – 2720/1

Lokalita Malachov – Špania Dolina

– Zabezpečenie štôlne Maximilián – Špania dolina

Lokalita Slovinky

Zabezpečenie Vyšná Grundblat štôlňa – Bindt

– Zabezpečenie Nová štôlňa

– Zabezpečenie štôlní – Vyšná Boca

Štôlňa Vyšná Boca – pred začatím prác (autor Ing. Pramuka)

Štôlňa Vyšná Boca – po ukončení prác (autor Ing. Pramuka)

Lokalita Rožňava

Zabezpečenie štôlní Čučma

Lokalita Vajsková

– Úprava portálu štôlne Andreas – Ľubietová

 

Rok 2019

Lokalita Banská Štiavnica

– Šachty Tobias a Altzechen, Nová Baňa – rozbory vôd

– Zabezpečenie prepadliska C-KN 3165 v k.ú. Banská Štiavnica

Lokalita Hodruša Hámre

– Úprava haldy nad Hodrušským potokom riečny km 10,25 – 10,29

Lokalita Kremnica

– Zabezpečenie štôlne Jakub

– Zabezpečenie štôlne Munzer

– Zabezpečenie HDŠ

Lokalita Pezinok

– Zabezpečenie štôlne Ferdinand

Lokalita Malachov – Špania Dolina

– Zabezpečenie štôlne Maximilián – Piesky

Lokalita Slovinky

Zabezpečenie štôlní – Dubník

– Kvetnica

Lokalita Rožňava

Zabezpečenie starého odkaliska Čučma

– Zabezpečenie štôlne Kresanica

 

2.3.  Osobitný príspevok baníkom

RB, š.p. v rámci plánu útlmu vyplácajú osobitný príspevok baníkom podľa zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov, bývalým zamestnancom štátnych podnikov, ktoré boli zaradené do útlmového programu v odvetví rudného baníctva. Na základe zákona č. 200/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. a vykonávacej vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 244/2009 Z.z. o určení subjektu, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok baníkom, prevzali RB, š.p. od 1. júna 2009 povinnosť vyplácať osobitný príspevok baníkom za všetky organizácie v rámci celého Slovenska. Finančné prostriedky na výplatu osobitného príspevku baníkom podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 98/1987 Zb. od 1. júna 2009 poskytuje MH SR.

 

RB, š.p. v rámci svojej činnosti hospodária aj s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom ako sú budovy, stavby, pozemky, stroje a zariadenia. Ak podnik takýto majetok k výkonu svojej činnosti na plnenie plánu útlmu nepotrebuje a je pre podnik prebytočný a neupotrebiteľný, vykoná  jeho odpredaj po schválení v Dozornej rade RB, š.p. a so súhlasom MH SR (postup podľa Metodického pokynu MH SR č. 5/2003, ktorým sa ustanovuje postup štátnych podnikov pri predkladaní žiadosti na prevod majetku štátu).

3. Záver

Keďže územie Slovenska bolo v minulosti spojené s aktívnou ťažbou rúd, následky po banskej a úpravárenskej činnosti sa budú prejavovať aj po roku 2019. Následky po banskej a úpravárenskej činnosti ako aj následky po starých banských aktivitách sa nedajú všetky odstrániť, nakoľko sa prejavujú postupne, niekedy neočakávane. Ako ukazujú doterajšie praktické skúsenosti RB, š.p., je potrebné vo zvýšenej miere s nimi počítať aj v budúcnosti.