Projekt geologickej úlohy Voznická dedičná štôlňa

Rámcový projekt geologickej úlohy „Voznická dedičná štôlňa – sanácia banského diela, rámcový  projekt  geologickej  úlohy“, sanácia geologického prostredia na lokalite Voznickej dedičnej štôlne v katastroch Banská Hodruša, Dolné Hámre, Voznica bude vypracovaný podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 51/2008 Z.z ., ktorou sa vykonáva geologický zákon a v súlade s metodickým usmernením MŽP SR k Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže podľa zákona č. 409/2011 Z. z..

Cieľom sanačných prác je minimalizovať (odstrániť) riziko environmentálnej havárie spôsobenej možným únikom banského sedimentu, uloženého vo Voznickej dedičnej štôlni (VDŠ) a uskutočniť opatrenia, ktoré v stredne až dlhodobom horizonte znížia riziko environmentálnej havárie súvisiacej s uvedeným banským dielom.

Verejné obstarávanie bolo zrušené, o námietke v súčasnosti rozhoduje Úrad verejného obstarávania.