Havária na odkalisku Dúbrava

V období 14. – 15. 11. 2019 došlo na odkalisku č. 2 Dúbrava k vzniku havárie, ktorá mala za následok poškodenie hrádze odkaliska a vytečenie časti uložených úpravárenských (banských) sedimentov do územia pod odkaliskom.

Hlavnými príčinami vzniku havárie boli mimoriadne zrážky v kombinácii s nevhodným antropogénnym zásahom do hydrologického režimu, spôsobeným zrejme ťažbou dreva.

Vytekajúca voda z vybreženého potoka smerovala po neudržiavaných lesných cestách do územia odkaliska, kde spôsobila eróziu povrchu odkaliska a vzdušnej strany stabilizačnej hrádze v severnej časti odkaliska.

Dočasné opatrenia Rudných baní bezprostredne po vzniku havárie Dočasné opatrenia Rudných baní pri vzniku havárie

Čítajte viac na: Havária odkaliska Dúbrava – Rudné bane dodávateľ Envigeo a. s. Banská Bystrica

https://www.envigeo.eu/havaria-odkaliska-dubrava/