Projekt geologickej úlohy Nová štôlňa

Rámcový projekt geologickej úlohy „Nová štôlňa – sanácia banského diela, rámcový  projekt  geologickej  úlohy“, sanácia geologického prostredia na lokalite Novej štôlne v katastri Spišská Nová Ves bude vypracovaný podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 51/2008 Z.z ., ktorou sa vykonáva geologický zákon a v súlade s metodickým usmernením MŽP SR k Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže podľa zákona č. 409/2011 Z. z..

Po  stránke  vecnej je  cieľom sanačných prác minimalizovať (odstrániť) riziko environmentálnej havárie spôsobenej možným prievalom banských vôd a následným únikom banského sedimentu, uloženého v Novej štôlni  a uskutočniť opatrenia, ktoré v stredne až dlhodobom horizonte znížia riziko environmentálnej havárie súvisiacej s uvedeným banským dielom.